Kontakt


    Tjuvarna i Norsholm står nu inför åtal för grovt bedrägeri!

                                       Se text nedan.

 
 
 

Grovt bedrägeri ger från 6 månader till 6 års fängelse!

Tjuvar och bedragare i Norsholm!

L. P, B. W. och P. M. i samförstånd.


Part I (föreningen VIP Vikings) är lagfartsinnehavare och ägare till ett hus med tillhörande tomt. Part II (B. W.) hyr olovligen ut huset med tillhörande tomt till part III (L. P.) som hyr huset med tillhörande tomt av part II och därmed fysiskt ockuperar denna. Part II är den person som tar samtliga hyresintäkter (7.307:-/mån) från uthyrningen. Part III har en disponibel inkomst på 7480:-/mån samt bostadsbidrag med 4959:-/mån. Förbehållsbelopp beräknat av Kronofogden till 5630:-/mån. LP:s Gode man har intygat till Kronofogden att hyran är 5500:-/mån enligt hyreskontrakt mellan B.W. och L.P.


Senaste nytt: sedan februari i år är bostadsbidraget indraget för L.P. Detta är bara början! Stora åtal väntar de tre som i samförstånd försökt stjäla föreningens fastighet. De har också stulit och sålt föreningens maskiner och verktyg för ca 100 000 kr. Samtliga kommer också att krävas på hyresskulder som uppkommit genom att de i samförstånd ockuperat och hyrt ut föreningens fastighet till varandra. Detta är bara en del av det som väntar de tre tjuvarna och bedragarna. Reportage i länstidningarna kommer.


Part II utger sig falskeligen för att vara "hyresvärd" och part III känner till att part II varken äger huset eller har tillåtelse av ägaren att hyra ut det. Part I är lagfartsägare vilket fastslagits i Norrköpings Tingsrätt, Göta Hovrätt och Högsta Domstolen!


Bedrägeri

Part I (föreningen) får ej tillgång till huset och kan ej nyttja huset för planerad uthyrning och vållas ekonomisk skada av både Part II och III som stöds genom osant intygande av Part III:s Gode man (P.M.). Part III ockuperar huset och betalar hyra till Part II. Socialförvaltningen och Försäkringskassan har också blivit vilseledda av Part II och III i samförstånd med Part III:s Gode man (P.M.).


Egenmäktigt förfarande

Part II har även gjort sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande som regleras av 8 kap. 8 § 1 st. BrB. Man gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande om man olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, eller om man rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet.

En besittningskränkning föreligger så fort gärningen medför en avsevärd svårighet för personen som utsatts att disponera sin tillhörighet, i detta fall ett hus med tillhörande tomt.


Beroende på hur allvarlig gärningen är så kan det även utgöra grovt egenmäktigt förfarande som regleras i 8 kap. 8 § 2 st. BrB. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas om gärningen exempelvis har innefattat våld eller hot om brottslig gärning, eller om den avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada för den som utsätts, det vill säga part I (föreningen). För det fall att part III känner till att han inte har rätt att ockupera huset så gör sig även part III skyldig till egenmäktigt förfarande.


Skadegörelse

Beroende på part II och part III agerande i huset finns det en del andra brott som kan vara aktuella. Det kan dels röra sig om stöld (8 kap. 1 § BrB) eller grov stöld (8 kap. 4 § BrB) om de olovligen tagit saker från huset som inte tillhör dem, dels skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) kan bli aktuellt om de har förstört eller skadat egendom som tillhör part I (föreningen).


Skadestånd

Part II kan även bli skadeståndsskyldig gentemot part I om part I lidit någon ekonomisk skada på grund av part II:s agerande. En talan om skadestånd kan föras inom ramen för samma process som gäller brotten om en åklagare bedömer att man bör väcka talan mot samtliga nämnda enligt ovan (ej part I).
 

   Powered by www.webbexpert.nu